Partneri u projektu

Partneri 1,2,3, su Visoke tehničke škole (tj. stručni Koledži) iz Srbije, koji obezbeđuju trogodišnje stručne Bachelor programe u oblasti inženjerstva i tehnologije. Ove Škole, koje je osnovala Vlada, obrazuju inženjere i tehnologe već 35 do 50 godina. Većina osoblja u tehničkim školama su proveli deo svoje karijere u industriji i stoga poznaju probleme zaštite na radu u njihovim specijalnim oblastima inženjerstva i tehnologije. Svaka škola je razvila odlično partnerstvo sa nekoliko velikih preduzeća i odgovarajućim regionima Srbije, često prilagođavajući jedan ili više svojih kurikuluma za potrebe takvih kompanija.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

Partner 1 je Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, u severnoj autonomnoj pokrajini Vojvodina, osnovana 1959. godine. Danas je to moderna škola strukovnih studija, sa 20 profesora, 16 predavača i 2 asistenta zaposlena sa punim radnim vemenom, plus 9 profesora, 3 predavača i 10 asistenata koji rade sa nenpunim radnim vremenom, mnogi od njih su zaposleni u industriji. Ova škola je organizator više međunarodnih konferencija o zaštiti od požara, međunarodne konferencijie o tehničkoj bezbednosti i nekoliko radionica o bezbednosti i zdravlju na radu. Sva ova iskustva i u oblasti tehničke bezbednosti stavlja školu u dobru poziciju da rukovodi razvojem obrazovanja i strukture obuke u ovom Tempus projektu.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu

Partner 2 je Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, u jugoistočnoj Srbiji, koja je osnovana 1960. godine. Tokom godina, ona se razvija u obrazovnu i profesionalnu instituciju visoke reputacije sa oko 20000 diplomiranih studenata. Škola zapošljava 7 profesora, 20 predavača i 7 asistenata sa punim radnim vremenom. Glavni cilj Škole je da obezbedi sticanje najnovijih naučnih i stručnih znanja iz tehničkog inženjerstva kao i primenjenih veština i sposobnosti koje zahteva tržište rada.

Visoka poslovno-tehnička škola u Užicu

Partner 3 je Visoka poslovno-tehnička škola u Užicu, u jugozapadnoj Srbiji, osnovana 1975. godine. To je sada moderna multi-disciplinarna škola, koja nudi 6 akreditovanih Bachelor (strukovnih) programa u oblasti turizma, menadžmenta, informatike, zaštite životne sredine, porizvodnog mašinstva i građevinarstva. Osoblje škole broji: 18 profesora, 16 predavača i 10 stručnih saradnika, kao i 14 honorarnih nastavnika. Škola ima veliko iskustvo u kombinovanju nastave na nženjerskim strukama i menadžmentu.

Nedavno, napred navedene tri škole su primetile povećanu potrebu za pružanje znanja, veština i sposobnsti svojim diplomiranim studentima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. U okviru ovog projekta, tri partnerske škole će razviti teme iz BZR, kako bi se uvele u odgovarajuće predmete i module koji nose kredite (bodove). Takođe, oni će razviti kurseve za obuku za različite industrijske sektore i prezentirati ih različitim preduzećima, čime će ojačati postojeća i gore pomenuta nova partnerstva sa kompanijama.

Partneri - preduzeća

Partneri 4 i 5, su velika preduzeća iz dva industrijska sektora – partner 4 (AD AMB Grafika) je jedna od najvećih kompanija za štampu i pakovanje, a partner 5 je Javno preduzeće Elekro mreža Srbije (EMS). Ovi industrijski partneri imaju dobar bezbednosni rekord, zapošljavaju iskusne BZR stručnjake i spremni su da posvete vreme i stručnost u pravcu stalnog unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu. U okviru ovog projekta, ova preduzeća će prepoznati i identifikovati potrebe za obukom koje su specifične za njihovu industriju i razne grupe njihovih radnika. Osim toga, ove kompanije žele da imaju svoje BZR stručnjake, obučene da postanu budući treneri.

(NAPOMENA: ovaj Tempus projekat će uključiti u saradnju još mnoga javna i privatna preduzeća, a koristi od projekta su neograničene za napred navedene partnerske kompanije).

Međunarodni partneri

Međunarodni partneri 6, 7 i 8 su univerziteti iz zemalja Evropske Unije:

VŠB- Tehnički Univerzitet Ostrava, Češka Republika

Partner 6 je VŠB- Tehnički Univerzitet Ostrava, Češka Republika, koji deluje pod ovim nazivom od 1995. godine, a potiče od Rudarskog koledža iz 1945. godine, sa preko 7 fakulteta, Univerzitet ima 134 profesora, 188 profesora saradnika, 5 instruktora i 57 istraživača. Više od 35 godina, VŠB-Tehnički univerzitet Ostrava obrazuje stručnjake u oblastima industrijske bezbednosti i zaštite od požara. Uspostavljanje Fakulteta za tehničku bezbednost (FSE) u 2002. godini predstavlja sistematski prisutp, jasno isticaje orijentacije ka dinamičkom razvoju bezbednog inženjeringa. FSE se bavi širokim opsegom pitanja vezanih za bezbednost i zaštitu od požara u različitim oblastima ljudske delatnosti. VBŠ- Tehnički univerzitet u Ostravi je do sada uključen u 23 Tempus projekta i stekao je značajno iskustvo u vođenju projekta, kao i znanje i praktično iskustvo u oblasti evaluacije kvaliteta i značaj u multinacionalnim projektima.

Nacionalni institut primenjenih nauka, Lion, Francuska

Partner 7 je Nacionalni institut primenjenih nauka, Lion, Francuska, osnovan 1957. godine. On je deo šrioke nacionalne mreže koja se sastoji od 5 instituta (Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg i Toulouse). INSA Lyon zapošljava 550 predavača- istraživača, profesora i oko 900 studenata diplomira svake godine. Uspeh INSA-Lyon-a je povezan sa programima nastave i obuke koji imaju za cilj lični razvoj studenata tokom njihovih tehničkih studija. Pored modernih tehničkih programa (gradjevinski, elektro i mašinski) INSA-Lyon nudi čitav niz obrazovnih programa, od biohemije do energije i životne sredine. INSA-Lyon ima odličau reputaciju saradnje sa velikim brojem kompanija u pogledu industrijskog razvoja i partnerstva, i tradiciju programa za doživotno učenje. Ovo veliko iskustvo u istraživanju-industrijskoj saradnji u razilčitim industrijskim sektorima će biti najveći doprinos koji INSA-Lyon donosi ovom Tempus projektu.

Tehnički univerzitet u Zvolen-u, Slovačka

Partner 8 je Tehnički univerzitet u Zvolen-u, Slovačka, osnovan 1952. godine, kao Univerzitet za šumarstvo i tehnologiju za preradu drveta (VSLD), ali potiče od Instituta za šumarstvo na Akademiji iz Banske Štiavnice iz 1807. godine. Danas on nudi 22 Bachelor i 12 master programa iz oblasti inženjerstva i životne sredine. U okviru njegovog fakulteta za proučavanje drveta, Fakultet za šumarstvo i tehnologiju, i Fakultet za životnu sredinu i proizvodnu tehnologiju, stoji veliko iskustvo u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u ovim industrijama. Slično partneru 6, TU Zvolen, učestvovanjem u 17 Tempus projekata, stekao je ogromno iskustvo u raznim aspektima multinacionalnih projekata.

dr Graham Schleyer sa Univerziteta u Liverpulu

Stručnjak - partner 9, je dr Graham Schleyer sa Univerziteta u Liverpulu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Njegova istraživačka interesovanja leže u unapređenju razumevanja vazdušnih strujanja na zgrade i objekte putem uprošćenih analitičkih metoda, eksperimentisanja i kompjuterskog modelovanja. Osim toga, Dr Schleyer je vodio projekat zajedno sa Laboratorijom za bezbednost i zdravlje u Ujedinjenom Kraljevstvu (Nicola Stacey) koga je finansirao Britanski Upravni odbor za zdravlje i bezbednost (HSE) radi integrisanja koncepata rizika za bezbednost i zdravlje u dodiplomski tehnički program na Univerzitetu u Liverpulu. Ovaj projekat je uključio definisanje ishoda učenja u vezi sa rizikom, procenu svesti/znanja studenata o riziku, koji su uključeni u tehnički program, razvoj novih materijala koji se mogu spajati sa postojećim centralnim modulom, i određivanje uspeha procesa merenjem napredovanja studenata u razumevanju različitih programma i interakcija sa akademskim osobljem. Projekat je povezan sa usvajanjem CDIO standarda i uvođenjem stepena »Liverpulskog inženjera«, koji nudi tehničko obrazovanje, međunarodno priznato, i koje proizvodi karakteristične diplomce, koji poseduju znanje, veštine i stavove bitne za modernog inženjera.

Ovo veliko i raznovrsno iskustvo i stručnost EU partnera 6,7,8 i stručnjaka će u velikoj meri doprineti obrazovnim, tehničkim, diseminacionim aspektima kao i kontroli kvaliteta, praćenju (monitoringu) i upravljanju projektom.

Partneri 1,2,3, su Visoke tehničke škole (tj. stručni Koledži) iz Srbije, koji obezbeđuju trogodišnje stručne Bachelor programe u oblasti inženjerstva i tehnologije. Ove škole, koje je osnovala Vlada, obrazuju inženjere i tehnologe već 35 do 50 godina. Većina osoblja u tehničkim kolama su proveli deo svoje karijere u industriji i stoga poznaju probleme zaštite na radu u njihovim specijalnim oblastima inženjerstva i tehnologije. Svaka škola je razvila odlično partnerstvo sa nekoliko velikih preduzeća i odgovarajućim regionima Srbije, često prilagođavajući jedan ili više svojih kurikuluma za potrebe takvih kompanija.