O projektu

Visoкa poslovno tehnička škola iz Užica je dobila od Evropske unije (koja finansira projekat) pod predhodno navedenom temom-naslovom (sa još 8 učesnika) trogodišnji naučni projekat iz grupe TEMPUS projekata.

Bezbednost i zdravlje na radu – obrazovni programi i doživotno učenje

 • Tema: Bezbednost i zdravlje na radu – obrazovni programi i doživotno učenje (BZR)
 • Cilj: Unapređenje formalnog obrazovanja i obuke trenutne i buduće radne snage Srbije po pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Trajanje projekta: tri godine, od 1.01.2010 do 31.12.2012. godine.
 • Nosilac projekta: 1)Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

Lista partnera

 • Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
 • Visoka tehničko škola strukovnih studija u Nišu
 • Visoka poslovno-tehničko škola strukovnih studija u Užicu
 • Elektro mreža Srbije
 • AMB Grafika, Novi Sad
 • Tehnički univerzitet, Ostrava, Češka
 • Nacionalni institut primenjenih nauka, Lion, Francuska
 • Tehnički univerzitet, Zvolen, Slovačka
 • Univerzitet u Liverpulu, Velika Britanija

Projekat

Celokupna misija projekta je da se razvije obrazovna i trening struktura za studente, poslodavce, BZNR stručnjake i zaposlene o pitanjima koja se odnose na bezbednost i zdravlje na radu.

Preliminarne aktivnosti:

Kako bi se dobio ukupan trenutni status, kao prva aktivnost treba da bude pregled postojećeg obrazovanja i obuke u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji. Ovaj pregled će se fokusirati na tri oblasti- identifikovanje i analiza postojećih elemenata nastave o bezbednosti i zdravlju na radu i svest o riziku u vezi sa obrazovnim programima u strukovnim visokim školama; ispitivanje obuke za zaposlene u okviru industrijskih preduzeća; i obuka o bezbednosti i zdravlju na radu na slobodnom tržištu pomoću nezavisnih institucija i preduzeća. Preko određene radne grupe, svi PZ partneri će doprineti sprovođenju isptivanja i dostaviće pisane izveštaje, angažovanjem svoga akademskog i administrativnog osoblja. Ispitivanje će se ponoviti na kraju ovog projekta, radi poređenja.

Rezultat istraživanja će biti predstavljeni na seminaru u kome će učestvovati bar deset velikih poslodavaca i 20 malih i srednjih preduzeća. Glavni rezultat seminara je da definiše najmanje pet setova ishoda učenja u vezi sa obrazovanjem u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u okviru osnovnih stručnih programa koji će ispuniti potrebe poslodavaca u pet industrijskih sektora. Ove preliminarne aktivnosti će dati smernicu za sledeće faze projekta i fokusirati se na razvoj kursa.

Pored napred navedenih preliminarnih aktivnosti, specifični ciljevi projekta su:

 1. Razviti nastavne i materijale za obuku u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  PZ partneri u projektu, pod rukovodstvom EU partnera i stručnjaka »i«, će razviti:

  • teme i module za osnovne strukovne studije, gde je plan da se razviju nastavni materijali za 8 tema u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za uključivanje u izvesne tehničke predmete i 4 cela modula u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koji nose bodove (kredite) a koji će biti uključeni u kurikulum druge godine ili završne godine.
  • set kurseva za obuku za buduće BZNR trenere, za članove akademskog osoblja koji će predavati studentima i za BZNR specijaliste koji rade u kompanijama
  • kursevi za obuku za zaposlene u industriji, gde će biti razvijeni nastavni materijalni za 3 opšta i 7 specifičnih BZNR kursa za obuku.
 2. Obrazovati studente strukovnih studija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  Za dodiplomce strukovnih studija kod partnera 1,2,3, nastavni materijali razvijeni u okviru cilja 1.a. biće uključeni u odgovarajuće tehničke i tehnološke predmete (za 8 BZNR tema – bezbednost mašina za obradu metala, visoko-naponska oprema i održavanje, unutrašnji transport, građevinske mašine, gasne instalacije, hidraulički sistemi, grafička tehnologija, obrada drveta) a u kurikulumu druge ili završne godine (za četiri cela BZNR modula – mašinstvo, elektrotehnika, građevnsko inženjerstvo, grafičko inženjerstvo i tehnologija.

 3. Obučavati buduće BZNR trenere u stručnim Školama za visoko obrazovanje i kompanijama i Institutima.

  Kako bi se efikasno prezentirale BZNR teme i kursevi (razvijeni kao cilj 1.b) za strukovne studente u partnerskim skolama, deo predavača, nastavnih tehničkih i tehnoloških predmeta če dobiti obuku iz bezbednosti i zdravlja na radu. Za ovu ciljnu grupu, obuka će biti fokusirana na njihovo upoznavanje novo-prihvaćenih BZNR propisa, na razvoj praktičnih veština u korišćenju merene i dijagnostičke opreme za uslove radne sredine, i za studije slučaja o dobroj/lošoj praksi.

 4. Običavati radnu snagu partnerskih kompanija i drugih preduzeća

  Opšti , industrijski-specifični i aktivni-specifični kursevi za obuku, razvijeni u okviru cilja 1.c, će biti prezentirani opštoj radnoj snazi, u početku za zaposlene kod industrijskih partnera 4 i 5. U prvoj fazi, osoblje za upravljanje, nadzor i rukovođenje timom u partnerskim preduzećima će biti obučavano od strane akademskog osoblja obrazovnih partnera, sa malim učešćem specijalista partnerske BZNR komapnije. Sa napredovanjem domaćih trenera (u okviru kompanije) (što je opisano u cilju 3), oni će preuzimati sve veći deo obuke u okviru kompanija, obezbeđujući održivu obuku i posle završetka projekta.

  Održavanje kurseva za obuku neće biti ograničeno na partnerske kompanije, ali će biti ponuđeno drugim preduzećima zainteresovanim za obrazovanje njihovih zaposlenih.

 5. Razviti pilot predlog za stručne ne-univerzitetske kvalifikacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu posle srednje škole.

Nakon razvoja modula/kursa u okviru cilja 1, dalje će se razvijati portfoliio trening kurseva u 2. i 3. godini u modularni obrazovni program bezbednosti i zdravlja na radu od 60-kredita (bodova), za osobe sa srednjim obrazovanjem koji su već počeli da rade. Svi partneri u ovom projektu će biti uključeni u definisanje znanja, veština i stručnosti koje treba postići tokom ovog programa. Kvalifikacije će ponuditi institucija tražioca donacije, ali će geografksi biti fleksibilna, jer će ponuditi deo nastave i učenja u regionalnim visokim školama partnera i uglavnom će se nastava održavati vikendom.

Kada srpska Narodna skupština usvoji Nacionalni okvir kvalifikacija, nova Kvalifikacija će biti ponuđena odgovarajućem Nacionalnom Akreditacionom telu za stručnu kvalifikaciju. Na ovaj način će se poboljšati šanse širom zemlje za reorganizovano doživotno učenje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Kursevi za obuku razvijeni i prezentirani u okviru ovog projekta će pružiti osnovu za razvoj doživotnog učenja na radnom mestu. Kako će se ova aktivnost nastaviti na održivi način i posle završetka projekta, relativno veliki boj ljudi će imati pristup doživotnom učenju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Predviđa se da će mnogi rezultati ovog projekta imati dimenziju trajne održivosti. Prvo, razvijeni moderni nastavni materijal će biti, verovatno sa manjom modernizacijom svakih nekoliko godina, prezentirani na dugoročnoj osnovi. Zajednički rad akademskog osoblja različitih visokih strukovnih škola će se nastaviti. Osim toga, uspešna saradnja će verovatno ostvariti nove dimenzije saradnje u nastavi, reformi kurikuluma i istraživanju. Zatim, stručnost obučenih trenera će biti dugotrajna, omogućavajući im da uče studente i obučavaju zaposlene u kompaniji tokom dužeg niza godina. I konačno, ojačano i novo-formirano partnerstvo između stučnih škola i preduzeća će se dugoročno nastaviti.

Misija projekta

Misija projekta je da razvije okvir za obrazovanje i obuku iz predmeta bezbednost i zdravlje na radu (BZNR). Nekoliko ciljnih grupa će imati koristi od obrazovanja i obuke – studenti strukovnih škola u tehničkim disciplinama kao i srednji i niži menadžeri, stručnjaci u oblasti BZNR i zaposleni u preduzećima.